یکی از بزرگترین موهبت های جهان برای موجود زنده…درد است
بدون درد هیچ موجودی قادر به زندگی نیست
هر بیماری که که همراه با درد نباشد خطر ناک و کشنده است
فقط با درد می توان به وجود بیماری پی برد و در رفع آن تلاش کرد

در جامعه نیز چنین است
بی دردان هر گز نقشی در اصلاح جامعه ندارند، چون به بیماری وقوف ندارند