دانشمندی که مشغول مطالعه است تا ببینند لبخند زدن چه تاثیری روی

اطرافیان انسان می گذارد؟ می گوید ایرانیها معتقدند کسی که با اینهمه گرفتاری

بتواند بخندد نرمال نیست و یک چیزیش میشه