قبول کنیم که کتاب دوستی بی آزار، بدون توقع، و بدون مزاحمتی است*
به خود بقبولانیم که زمانی از روز مان را به خواندن تخصیص دهیم. حتا اگر مدت کوتاهی قبل از خواب شبانه باشد*
خواندن کتاب های داستانی و عمیق شدن در پیچ و خم های آن فکر را مشغول می کند و از بروز افسردگی جلو گیری می نماید
خواندن کتاب چون سلول های مغز را به نوعی ورزش می دهد مانع از بروز الزایمر می شود*
خواندن کتاب نقشی اساسی در زنده و بالنده نگهداشتن جامعه و ارتقاء سطح بینش مردم و شاخص کردن کشور می شود*
خواندن کتاب کمکی ارزنده است به چاپ و بالا بردن شمارگان کتاب، که اینک در وضع تاسف آوری است*
* و بالا خره…زندگی را هدفمند می کند و از بیکارگی و ملال انگیز کردن آن جلو گیری می نماید…
تصمیم بگیریم و آغاز کنیم، عادت می کنیم و کلاس زندگی مان ارتقا می یابد