پنجمین برگزاری جشنواره تیرگان چنان در همه ی زمینه ها با موفقیت همراه بود و چنان تنوع برنامه ها با سنگ تمام همراه بود و چنان نیکو هنر ایرانی را نمایاند که بنطر من بخصوص از مدیریت سطح بالای آن بایستی سپاسگزار بود به ویژه از شخص مهرداد آریان نژاد.
جشنواره ای به این بزرگی و تنوع و دعوت از هنر مندان طراز اول ایرانی در سطح جهانی و این همه منظم و با ترتیب حکایت از مشتاقان ایران زمین و افراشتن پرچم آن سر زمین اهورائی دارد و جا دارد که از همه ی دست اندر کاران که با مهربانی و خلوص انجام وظیفه کردند ممنون بود.
با بر گزاری این جشنواره بزرگ، ما و سر زمینمان بیشتر و بهتر به زعمای قوم دولت کانادا شناسانده شدیم.
برای همه موفقیت بیشتر آرزو دارم و امید وارم در جشنواره بعدی که ششمین خواهد بود شاهد عظمت و شکوه بیشتر باشیم .