گلهای_نرگس

آغاز بهار، اغاز رویش گلهای بسیار خوشبوی نرگس است
نرگس زار های جنوب که در پهنه ی دشت قبل از بهبهان تا درواز ه های شیراز گسترده است و بوی سکر آور آنها تا عرش را معطر می کند آمدن بهار را را فریاد می زنند
تولد این گلها و آمدن بهار بر ای همه  سرشار از خوشی و سعادت و سلامتی باشد