این شماره گذرگاه تقدیم می شود به:

همه نویسندگان، و سرایندگانی که برای

پاسداری از ادبیات راستین، بی اعتنا به

وزارت سانسور، از ایتنرنت بهره می

گیرند و فریاد های در گلو را در چنین

فضائی سر می دهند