ندا: تقدیم به دوست داران آزادی وطنم ایران و رهایی آن از چنگال دیکتاتوری مذهبی
همراه با متن اصلی به انگلیسی
بسیار متاسفم ولی من نمیخوام یک امپراطور بشم. این حرفه من نیست. من قصد ندارم به کسی فرمان بدهم و یا غلبه کنم. من با یستی سعی میکنم به هر کسی که میتوانم، یهودی یا غیر یهودی ، سیاه ، سفید، کمک کنم. همه ما انسان ها اینگونه هستیم و این را می خواهیم.
همه ما میخواهیم با شاد کردن یکدیگر و نه با بدختی هم زندگی کنیم. ما نمیخواهیم از یکدیگر کینه و نفرت داشته باشیم. در این جهان جا برای همه ما هست و کره غنی زمین برای همه ما غذا دارد.
روش زندگی میتواند آزاد و زیبا باشد.
آما ما راهمان را گم کرده ایم.
تنگ نظری روح انسانها را اسیر خود کرده است. و دنیا را در چنگال کینه گرفتار کرده است و ما را بسوی بدبختی و خونریزی هدایت میکند.
ما بکار های خود سرعت بخشیده ایم ولی خود را اسیر ماشینی کرده ایم که ضمن ایجاد فراوانی ما در بسوی فقر پیش میراند. آگاهی مان مارا غیر قابل اعتماد و هوش مان مارا سخت و نامهربان کرده است. فکر زیاد میکنیم ولی احساس نمیکنیم. بیش از ماشین ما محتاج انسانیت هستیم. بیش از هوشیاری ما به مهربانی نیازمندیم . بدون این ارزش ها ما به خشونت رو آورده و همه از بین خواهیم رفت.
هواپیما و رادیو ما را بیش از پیش بهم نزدیک کرده است. ولی طبیعت اصلی این اختراعات ، خوبی انسانها و برادری همه ما را طلب میکند. در این لحظه که صدای من بگوش میلیون ها انسان در سراسر دنیا میرسد، میلیونها مرد و زن و بچه محروم ، قربانیانی سیستمی هستند که انسانها ی بیگناه را شکنجه میدهد. ای کسانی که صدای مرا میشنوید، زیر بار ظلم نروید !
بدبختی که امروز گریبان مارا گرفته است نتیجه انتقال تنگ نظری کسانی است که از پیشرفت بشر میترسند: دوران نفرت این افراد میگذرد و دیکتاتور ها خواهند مرد وقدرت دو باره به مردم باز خواهد گشت و مادامی که اسنانها می میرند آزادی از بین نخواهد رفت.
سربازان ! اختیار خود را به دست دزدان نسپارید! کسانیکه شما را به بد بختی و بردگی می کشانند، زندگی شما را داخل پادگان ها در اختیار خود میگیرند، با شما مثل حیوان رفتار میکنند و نهایتا از شما بعنوان گوشت دم توپ استفاده میکنند.
خودتان را بدست این افراد غیر عادی، ماشین های انسان نما، با مغز ها و قلبهای ماشینی ، نسپارید. شما ماشین نیستید. شما چهار پا نیستید. شما انسانید. شما عشق انسانها را در سینه هایتان دارید. شما با کسی دشمن نیستید، فقط افراد غیر عادی کسانی که با عشق آشنا نیستند کینه میورزند.
سربازان برای بردگی نجنگید برای آزادی مبارزه کنید!
شما مردم ! صاحبان قدرت هستید. قدرت ایجان ماشین، قدرت ایجاد شادی.
شما مردم ! توان ساختن یک زندگی آزاد و زیبا را دارا هستید، پس بنام دموکراسی بیایید از این قدرت استفاده کنیم. بیایید با هم متحد شویم. بیایید تا برای دنیای نوینی بجنگیم . دنیای مناسبی که در آن انسانها بتوانند برای ساختن آینده ای قابل اعتماد تلاش نمایند.
دزدان و دیکتاتور ها با وعده آزادی به قدرت میرسند ولی آزادی را برای خودشان و بردگی را برای مردم به ارمغان میاورند. بیایید برای آزادی بشریت و از میان بردن مرزهای جغرافیایی و کنارگذاشتن تنگ نظری وکینه توزی بجنگیم. بیایید برای دنیای منتطقی بجنگیم در آن علم و پیشرفت در خدمت بهبود بشریت باشد. سربازان بنام دموکراسی بیایید با هم متحد شویم !
ندا: زمستان ۱۳۹۳
I’m sorry but I don’t want to be an Emperor – that’s not my business – I don’t want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible, Jew, gentile, black man, white. We all want to help one another, human beings are like that.
We all want to live by each other’s happiness, not by each other’s misery. We don’t want to hate and despise one another. In this world there is room for everyone and the earth is rich and can provide for everyone.
The way of life can be free and beautiful.
But we have lost the way.
Greed has poisoned men’s souls – has barricaded the world with hate; has goose-stepped us into misery and bloodshed.
We have developed speed but we have shut ourselves in: machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little: More than machinery we need humanity; More than cleverness we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost.
The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood for the unity of us all. Even now my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me I say “Do not despair”.
The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress: the hate of men will pass and dictators die and the power they took from the people, will return to the people and so long as men die liberty will never perish…
Soldiers – don’t give yourselves to brutes, men who despise you and enslave you – who regiment your lives, tell you what to do, what to think and what to feel, who drill you, diet you, treat you as cattle, as cannon fodder.
Don’t give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don’t hate – only the unloved hate. Only the unloved and the unnatural. Soldiers – don’t fight for slavery, fight for liberty.
In the seventeenth chapter of Saint Luke it is written ” the kingdom of God is within man ” – not one man, nor a group of men – but in all men – in you, the people.
You the people have the power, the power to create machines, the power to create happiness. You the people have the power to make life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy let’s use that power – let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give you the future and old age and security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfil their promise, they never will. Dictators free themselves but they enslave the people. Now let us fight to fulfil that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men’s happiness.
Soldiers – in the name of democracy, let us all unite!