آغاز پرواز پرستوهائی که بهار را در منقار دارند،
و سالروز هویت ما، نوروز باستانی بر همه ی شما هم میهنانم و همه ی ملت هائی که نوروز را گرامی میدارند
مبارک و میمون باشد.
و امیدوارم سالی پر برکت و سرشار از شادی و سلامتی همراه با رایحه آزادی داشته باشیم.
نوروز ماندگار است، تا یک جوانه باقی‌ ست
باقی‌ست جمع جانان، تا این یگانه باقی است