گویا قرار است رمان ” تابستان آن سال ” تا پایان ماه اول سال نومیلادی منتشر شود.
چه دراین زمان وچه در زمان دیگری منتشر شود، برای من توفیری ندارد. مهم
گذران ” آن تابستان ” است که آنچنان گذشت، آنچنانی که گذشت.
مگر زندگی چند تابستان دارد که می بایستی جور دیگر بگذرند، ولی گاه چنین می شوند.
باد آنگاه که نسیم می شود چون ترنم چهره گشا و نوازشگر است و آنگاه که طوفان به
پا می کند نیز افشان می کند که خود نوع دیگری از دلربائی است. در هر فصلی که باشد
بخصوص اگر در متن آهنگ عشق را بنوازد، چیزدیگری می شود، اما اگر در تابستان باشد
و آهنگ مخالب بنوازد می شود تابستانی که آن سال گذشت.