چه اول مهر بی سرو صدا و بی حالی
نخست وزیر زنگ مدرسه دارالفنون را به صدا در می آورد و چه با شکوه گلهای ناز و خوشبوی سر زمینم به مدرسه می رفتند
سر نوشته همه ی روزنامه ها خبر آغاز سال تحصیلی را با حروف درشت می نوشتند.
خدا خراب کند آنکه خانه ام خراب کرد