در شماره قبل تحت عنوان:
توران رئیسی – نویسنده و قصه گوی کودکان
با بخش اول نوشته های ایشان آشنا شدید…اینک بخش دوم

قصه گویی برای گروه سنی یک ساله ها : به ترتیب قبل مادر و یا مربی ، کودک را با عشق در آغوش خود نگه می دارد . اما با توجه به این که معمولا در این سن کودک مدام در حال تحرک است می توان بانرمش ولطافت کلام او را ترغیب وعلاقمند به شنیدن نمود . در قصه های کودکان یک ساله ، از جمله ها ی طولانی تر، و وا ژه هائی بیش تر از قصه های نوزا دان استفاده می کنیم. زیرا کودک در یک سالگی حواس پنجگانه اش مهارت بیشتری پیدا کرده و با افراد و اشیاء و اطرافیان خود مانوس شده و آن ها را می شناسد . به نمونه هائی از قصه های این گروه توجه کنید .:

۱-یک بچه می خواست بخوابد مامان برایش قصه بز کوچولو را گفت بچه کم کم چشم ها یش را روی هم گذاشت و لا لا کرد .
۲-یک کبوتر نشسته بود روی درخت و آواز می خواند ، چند تا کبوتر هم آمدند و با هم پر زدند و رفتند روی زمین تا دانه بخورند.
۳-بره کوچولو به مامانش گفت منو ببر گردش ، بابای بره کوچولو او را برد توی جنگل با هم علف خوردند و بع بع کردند.
۴-جوجه اردک به خواهر کوچولوی خودش گفت بیا برویم روی آب شنا کنیم ، مامان اردک خندید گفت اما زود برگردید .
۵-مامان و بابا بچه کوچولو را توی کالسکه گذاشتند و به گردش رفتند . یک گربه کوچولو آمد جلو میو میو کرد ، بچه با پا هاش او را ناز کرد و خندید .
۶- آدرین کوچولو غذا می خورد .ظرف افتاد و غذا ها ریخت روی پای او ، آدرین به مامان نگاه کرد و خندید مامان و بابا و آدرین با هم غذا ها را جمع کردند.وهمه خندیدند.
۷- مامان پسر کوچولو را برد حمام . مامان آب ریخت روی سر پسر کوچولو ، او گریه کرد مامان آب ها را ریخت روی تن او و بوسیدش . حالا مامان و پسر کوچولو با هم خندیدند .
۸- آدرین توی اتاق اسباب بازی ها را دورو بر خودش ریخته بود و بازی می کرد ، مامان آمد پیش او . برایش قصه کلاغ وگنجشگ را گفت . آدرین کنار خرسی خوابش برد .
۹- جیک جیکواسم جوجه آدرین بود .هر روز صبح وقتی که آدرین بیدار می شد با مامان به جیک جیکو دانه می داد و جیک جیکو براش آواز می خواند .
۱۰-مامان کلاغه هر روز صبح برای جوجه هاش دانه می آورد .وقتی آن ها دانه ها را می خوردند قار قار قار قار می کردند و مامان کلاغه هم از خوشحالی قار قار می کرد .
۱۱-هر روز صبح زود آقا خروسه بلند بلند آواز می خواند و می گفت قو قو لی قو قو . قو قو لی قو قو . قوقولی قو قو . آدرین کوچولو به پنجره نگاه می کرد . و مامان آقا خروسه را به آدرین نشان می داد . آن ها با هم می خند یدند.
۱۲-مامان با آدرین کوچولو آب بازی کردند . آدرین دست هاشو کرد توی آب . و به مامان نگاه کرد . آن ها کمی آب به هم پاشیدند .و خندیدند . مامان دست های آدرین را خشک کرد و براش غذا آورد .
۱۳-گاوه می گفت مع مع .مع مع من غذا می خواهم . آقا …علف ها را گذاشت جلوی او گاوه همه آن ها را خورد و بلند بلند گفت . مع مع مع مع می خواست به آقا بگوید وای چقدر خوردم . شکم گنده شدم .

۱۴- توی آسمان روشن شده بود . آدرین کوچولو نگاه می کرد . آن را با انگشت به مامان نشان داد . مامان و آدرین چشم های خودشون را بستند . بابا رفت سر کار .
۱۵- سگ سفید کوچولو هاپ هاپ می کرد . گربه پشمالو هم می گفت میو میو آدرین کوچولو از خواب بیدار شد و گریه کرد مامان آدرین کوچولو را بغل کرد .و با هم رفتند به حیوان ها غذا بدهند . سگ و گربه با هم می گفتند هاپ هاپ میو میو هاپ هاپ میو میو . و آدرین می خندید .

۱۶-وقتی خورشید رفت مامان مرغ ، جوجه ها را برد توی لانه . گفت حالا باید بخوابیم .مامان مرغ ، برای جوجه ها لالایی خواند و جوجه ها جیک جیک کردند و خوابیدند .
۱۷-آهو کوچولو رفته بود به جنگل اما راه خونه را گم کرد . مامان آهو ، او را پیدا کرد . و نازش کرد و بوسیدش و به او علف داد . آهو ی کوچولو در کنار مامانش به خواب رفت.
۱۸- کلاغ و خانم مرغ ، دوست بودند .وقتی شب شد کلاغ پرید روی دیوار مرغ تنها شد ولی نمی توانست پر بزند روی درخت به کلاغ شب بخیر گفت و رفت توی لونه اش خوابید .
۱۹-بچه گربه ها میو میو می کردند . و دنبال مامان گربه می رفتند . گربه ها باز هم میو میو کردند آن ها غذا می خواستند مامان گربه برای شان غذا آورد .وقتی تمام شد بچه ها گفتند میو میو چه خوشمزه بود .
۲۰- کلاغ قار قار کرد و یک صابون از روی زمین برداشت .رفت روی درخت .و نوکش را باز کرد که دو باره قار قار کند صابون از نوکش افتاد آدرین کوچولو که توی بغل مامان بود به کلاغ نگاه کرد و خندید .
۲۱-یک سگ کوچولو هاپ هاپ می کرد گربه با میو میو به سگ سلام کرد و گفت بیا با هم بازی کنیم سگ به او گفت باشه بریم آدرین کوچولو توپ خودش را انداخت جلوی آن ها .سگ و گربه هاپ هاپ و میو میو کردند و آدرین خندید و گفت ها ..مو..ها..مو.
البته مادر این قصه ها را به زبان عامیانه برای کودک باز گوئی و تعریف می کند .