تعداد با سواد های هر کشور را با کدامین معیار می سنجند ؟
که بتوانند اسم خود را بنویسند و بجای انگشت زدن امضاء کنند ؟
یا، تا بتوانند کتاب و روز نامه و مجله هم بخوانند و مطلب آن ها را درک کنند؟
و آیا هر کشور به تعداد با سواد های خود ” روشنفکر ” هم دارد؟