ای باغِ پر سخاوتِ اندیشه های ناب
پنهان به برگ برگ تو اعجاز آفتاب
جان من و تو یک نفس از هم جدا مباد
ای خوبِ جاودانه، ای دوست، ای کتاب