آقای چوپانی عزیز
با این‌که داستانتان را برای چاپ انتخاب کرده بودم و حتا صفحه‌بندی هم شد اما به جهت ملاحظاتی که در اختیار بنده نیست (از جهت ممیزی) مجله از چاپ آن منصرف شد. متأسفانه می‌ترسند که موضوع داستان و شخصیت محوری آن گرفتاری تولید کند. از دید من حیف شد چون داستان خوبی بود با نگاهی انسانی. امیدوارم همیشه بنویسید و موفق باشید.»