وفتی هیتلر آمد روی کار و در نهایت ملت را به خاک سیاه نشاند ملت آلمان چرا تکان نخوردند و جلویش را نگرفتند؟
بهمین تعبیر و تفسیر مردم اسپانیا به هنگام ییداد فرانکو، ملت شیلی در زمان پینوشه. مردم کامبوج در زمان پولپوت. مردم عراق در زمان صدام حسین. مردم ترکیه در همین حالا در برابر فشار اوردغان و یا مردم آمریکا در برابر خُل بازی‌های ترامپ. وبسیاری دیگر؟

اگر چرائی دارد که دارد، بهمان دلیل مردم ما هم گرفتار آن هستند