در تدارک جمع آوری تعدادی « شعر و داستان کوتاه » هستیم تا تحت نام « رنگین کمان – ٢ » منتشرکنیم…رنگین کمان را که مجموعه ٢٢ داستان کوتاه
بوده است قبلن منتشر کرده ایم
.این بار می‌خواهیم کتابی با دو نوع آفریده ادبی « شعر و داستان » تهیه کنیم
از همه شما عزیزان شاعر و نویسنده داستان کوتاه تقاضا داریم با ارسال کار های خود ما را یاری کنندتا بتوانیم چنین کتابی را به یاد گاربگذاریم و خدمتی
باشد برای عزیزانی که به مطالعه چنین فراورده ای نیاز دارند

آدرس ارسال آثار
mahmood@gozargah.com