امروز رستا اولین تئاتر زندگی اش را تجربه کرد و من نیز اولین تئاتر کودک را با نگاه مادرانه … و به این فکر کردم که ای کاش وزارت فرهنگ بجای قیچی کاری آثار و مجبور کردن یک روباه به پوشیدن مانتو به علت زن بودن بازیگر و منع حیوانات قصه کودکانه از رقص های کودکانه و بسیار منع های مخل دیگر به فکر ساختن نسل آینده بود. کاش بجای پرورش بررس هایی که به زیر و روی بازیگران چشم می دوزند، از تخصص چند روانشناس کودک استفاده می شد، نه به منظور خط خطی کردن اثر، بلکه پرورش نسلی با سلامت روانی و رشد مهارت های فکری که قادر به ساختن مملکتش باشد و افسوس که احساس کردم تئاتر کودک راهی ناامیدکننده را می پیماید

نمایش