قرارمان فصل انگور …
شراب که شدم بیا …
تو جام بیاور … من جان !