ئی میلی داشتیم از آقای ” طوفان آراز ” که طی نوشته ای که بجای یکجا ، تکه تکه و بصورت فرمت پی دی اف تنظیم شده بود در مورد اینکه ” هانس کریستیان اندرسن ” آنی که ناسیونالیسم دانمارکی به جهان معرفی کرده است نیست ” البته با کلی استدلال ” چون درحقیقت برای ما سوال برانگیز بود بهتر دیدیم که در معرض قضاوت شما خوانندگان قرار دهیم . از ایشان خواستیم که فرمت وورد آن ها را برای ما ارسال کند که محبت کرده و چنین کرد. ما با اجازه ایشان آن ها را در یک نوشته کمی طولانی تنظیم کرده ایم و حضور شما می آوریم

” هـ.ثـی. آنـدرسـن روشـنـایـی آفـتـاب و درخـشـش تـنـد دریـا

و زیـبـایـی دشـت هـا را وصـف نـمـوده، بـلـی! او حـتـی بـه

سـنـگ هـای بـی جـان زنـدگـی بـخـشـیـده اسـت. تـنـهـا

زنـدگـی خـلـق هـا بـرای او یـک سـنـگ بـی جـان بـوده اسـت.”[۱]

مـیـر آرون گُـلـداشـمـیـت

(Meïr Aron Goldschmidt)

( ۱۸۸۷- ۱۸۱۹ )
—————————

قـصـه پـرداز و داسـتـان سـرای نـامـی هـانـس کـریـسـتـیـان آنـدرسـن(Hans Christian Andersen ) (75- 1805) یـک هـنـرمـنـد ولـی او انـسـانـی خُـرد بـود. پـرتـره از آنـدرسـن بـه مـثـابـۀ انـسـانی بـزرگ، کـه سـاخـتـه و پـرداخـتـۀ مـلـی گـرایـی مـحـض دانـمـارکـی اسـت، در حـقـیـقـت امـر بـا مـطـالـعـۀ شـخـصـیـت و زنـدگـانـی او کـاریـکـاتـوری از بـزرگـی اسـت!

آنـدرسـن فـرزنـد اُدنـسـه(Odense) بـود. و اُدنـسـه در زمـان او دومـیـن شـهـر بـزرگ دانـمـارک، کـشـوری دهـقـانـی بـا یـک مـیـلـیـون نـفـر جـمـعـیـت و بـا تـضـادهـای طـبـقـاتـی بـزرگ بـود. بـیـش از نـیـمـی از جـمـعـیـت ۶ هـزار نـفـری شـهـر تـعـلـق بـه طـبـقـۀ تـحـتـانـی داشـتـه، از فـقـر و نـیـازهـای گـونـاگـون رنـج مـی بـردنـد. در مـقـابـل آنـان شـهـرونــدان غـنـی، اعـیـان، افــسـران، مـأمـوریـن حـکـو-  


 

[۱] نـقـل از:

Niels Harald Edvard Rue(1895 – 1957): Om litteratur, s 73 (Danmark, Sirius, 1977)