آغاز پرواز پرستوهائی که بهار را در منقار دارند
پرستو ها
و سالروز هویت ما، نوروز باستانی بر همه ی شما هم میهنانم و همه ی ملت هائی که نوروز را گرامی میدارند
مبارک و میمون باشد..
امیدوارم سالی پر برکت و سرشار از شادی و سلامتی همراه با رایحه آزادی داشته باشیم
نوروز ماندگار است، تا یک جوانه باقی‌ ست
باقی‌ست جمع جانان، تا این یگانه باقی است