mahmood kavir
پس از رزم و شور و جنبش در میدان فرهنگ و دانش و زبان، ستیزهای جانانه بر دامن کوه و بر سینه ی دشت در سراسر ایران، نسیم آزادی وزیدن گرفت و پرچم کاویانی بار دیگر به رقص بر بام ایران برخاست. آزادی از چنگال تازیان مسلمان. صفاریان وسامانیان و بوییان نخستین سلسله های ایرانی و ازاد پس از آن بودند. در پناه ازادی هنر و دانش رخشیدن گرفت و در هزار سال پیش، ایرانیان پیشتاز رنسانس در جهان شدند و به یک باره خیام،پورسینا،فردوسی،بیرونی پیدا شند و این رستاخیز گرچه با همدستی ترکان غز و خلیفه و امیرالمومنین بغداد در هم شکست اما تا زمان سلجوقیان به درازا کشید. نمونه برجسته کارهای ایرانیان در این زمان در سفال و فلز است. سفالگری در کاشان و نیشابور به اوج رسید. کار هنری بر سفال و فلز به درخششی بی مانند در تاریخ رسید. شوربختانه چنان غارت و نابودی گریبان این آثار را گرفت که هیچ پژوهش گرانسنگی در این زمینه نشد. این پاره های تن مردمان این سرزمین را کندند و بردند و بردند و می برند و می کنند با چنگ و با دندان کین….. نمونه هایی از سفال های سامانی تا سلجوقی و فلزکاری ها را از این موزه ببینیم
4زیر خاکی - 3زیر خاکی - 4

زیر خاکی دیگر

زیر خاکی -5