پس از واقعه کربلا ،قوه قضائیه یزید که ریاست آن با شریح قاضی بود، اطلاعیه ای به شرح زیر منتشر کرد.
به اطلاع امت مسلمان میرساند که اخیرا گروهک به اصطلاح ملی- مذهبی
موسوم به هفتاد ودوتن به سرکردگی «حسین» فرزند علی، شهرت مظلوم
که قصد بر اندازی حکومت حقه اسلامی، به زعامت حضرت امیر المومنین
«یزید ابن معاویه» ومحاربه با آن را داشتند ، در نواحی حساس کربلا مستقر شده فتنه انگیزی را آغاز کردند. گرچه مقاصد آنها از ابتدا اشکار بود، اما رافت اسلامی امیر المومنین وخواست قلبی ایشان برای جلوگیری از ریختن خون بی گناهان سبب شد که ابتدا از طریق مذاکره خواستار تسلیم عوامل اصلی گروهک مزبور شوند. اما از آنجا که آنهابا سر سختی بر مقاصد خود پافشاری میکردند، ناچار سپاه اسلام به فرماندهی برادر متعهد
و مکتبی «ابن زیاد» والی کوفه وبرادر« ابن سعد» ماموریت یافتند که این فتنه را در نطفه خفه کنند. وآنان با شایستگی وکاردانی تمام ماموریت محوله را به انجام رساندند.
یکی از عوامل نفوذی گروهگ در سپاه اسلام موسوم به «حر» شهرت «تمیمی» که چندی توانسته بود چهره واقعی خود را پنهان کند، با هوشیاری وتلاش پیگیر برادران حفاظت اطلاعات سپاه اسلام شناخته شد، وافشا گردید و او چاره ی ندید جزآنکه مقاصد خود را آشکارکند وبه مقاومت برخیزد وناچار در رویاروئی کشته شود.
قوه قضائیه به اطلاع امت مسلمان می رساند که شایعاتی مبنی برقطع آب،
قتل کودکان وبد رفتاری با زنان، خردسالان وبیماران اسیر، ساخته وپرداخته بدخواهان ودشمنان شناخته شده حکومت اسلامی است ، وبه هیچ وجه صحت ندارد. برعکس از طرف امیرالمومنین اوامر اکید برای مهربانی ومراقبت دقیق ازخانواده های محاربین صادر شد. چراکه در غیر این صورت بیم آن میرفت که آتش خشم امت مسلمان دامان آنان را نیز بگیرد.
در پایان باید از برادر فداکار و ایثار گر «شمر ابن ذی الجوشن» که در حساس ترین لحظات به وظیفه خطیر خویش عمل کرده ونامی نیکو از خود به یادگار گذاشته است ،سپاسگزاری وقدر دانی کرد.
قوه قضائیه-شریح قاضی