بنابه خبر رسیده به کانون حمایت از خانواده های جانباختگان و بازداشتی ها. پیکر ۴ زن که با اجرای حکم سنگسار جان باخته اند؛ روز سه شنبه ۲۳ مهر به پزشکی قانونی تهران تحویل داده شده است