شیخ فضل الله نوری که می خواست مشروطه،  مشروعه باشد. بعنی همانی که حالا است….و جانش را بخاطر مخالفت با ” آزادی ” از دست داد و رور ۳۱ ژوئیه ۱۹۰۹ در میدان توپ خانه تهران  به دست مشروطه خواهان به دار آویخته شد. او جد پدری نورالدین کیانوری است.

در زمان اقتدار