قلم عزیز می دانی که حضرات خیلی از تو می ترسند؟ و برای همین است که هرجا هستی با چماق می آیند سراغت؟