برایش نوشته شده بود
” آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست
؟ “