ادا

خانه از پای بست ویران است // خواجه در بند نقش ایوان است