چه جانوری بود که همه چیز را مسخره می کرد؟

hanooz dorbin mibine