در این صحرای خشک کجا دارند می روند؟ …بهر جا می روند، می رسند؟