سگ سگی که جان ده ها انسان را زیر آوار مانده را نجات داده بود