%d9%be%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%b2-%d8%b3%d9%87
دارد مسلط می شود