حسرتحسرت است یا کمبود، فقر و گرسنگی است یا کنجاوی بچه گانه؟