مرده شور این سلطنت را ببرد..می خواهم شمال بروم

سفیر روس ترش می کند ، می خواهم جنوب بروم سفیر

انگلیس !!!…