اشعار بدترین شاعر تاریخ به مزایده گذاشته می‌شود
۳۵ نسخه دست‌نویس از اشعار “ویلیام توپاز مک گوناگال” (معروف به بدترین شاعر انگلیسی زبان تاریخ) به مزایده گذاشته می‌شود. این شاعر که بیش از ۱۰۰ سال از درگذشت وی می‌گذرد، به دلیل ضعف در استفاده از لغات، به‌کارگیری غلط دستور زبان، ناموزون بودن شعر و… به بدترین شاعر انگلیسی زبان مشهور شده است؛ تا جایی که درباره او می‌گویند:
” به قتل عام زبان انگلیسی دست زده بود.”
این مزایده ‌از سوی کتابخانه ملی اسکاتلند در ادینبورگ برگزار شد. قیمت پایه این اشعار ۶۵۰۰ پوند در نظر گرفته شده بود