در ایام انتخابات، دروغ بزرگترین مشخصه ی سیاست در کشور است