خبرگزاری مهرگزارش کرده است که تیراژ کتاب درایران به بیست نسخه رسیده است

این خبر می تواند پاسخی برای فریاد  های ما درمورد وضع اسفبار کتاب و در نتیجه خواندن کتاب باشد