یاران هم قلم
خبر خاموشی هنینگ مانکل نویسنده و کارگردان انسانگرای سوئدی موجب تأسف عمیق همه ما شد. او تنها یک نویسنده و هنرمند سوئدی نبود بلکه به اعتبار آنچه در زندگی خویش کرد متعلق به همه انسانهای آزاده و شریف جهان است. گذشته از ارزش والای ادبی و هنری مانکل، خاطره مبارزات او در دفاع از آزادی و حقوق مردم ویتنام، افریقای جنوبی و فلسطین هرگز فراموش نخواهد شد و زندگی او الهام بخش همه کسانی است که در راه آزادی انسان و احیاء شأن انسانی او مبارزه می کند. کانون نویسندگان ایران درگذشت هنینگ مانکل را به انجمن قلم سوئد، مردم سوئد، و همه روشنفکران پیشرو و مستقل جهان تسلیت می گوید.