شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده گفته

زنان یک سوم کاتون خواب‌های ایران را تشکیل می‌دهند.