مدیرعامل بخش نفت و گاز شرکت آمریکایی جنرال الکتریک برای بررسی فرصتهای سرمایه گذاری به ایران سفر کرد