موج تازه اعدام در ایران
دست کم ۷ زندانی در رجایی شهر کرج اعدام شدند