• یک مقام حکومت ایران هشدار داد طبق استانداردهای بین المللی، سقف برداشت از منابع تجدیدپذیر ۴۰ درصد و در کشور ما ۸۶ درصد است و میزان مصرف آب در کشور از مرز بحران عبور کرده است