انجمن جهانی پزشکی در نامه ای به آیت الله خامنه ای رهبر ایران، استفاده این کشور از محرومیت زندانیان سیاسی (شامل زندانیان عقیدتی) از خدمات درمانی به عنوان شکلی از «شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری» را محکوم کرد. این سازمان تاکید کرد محرومیت رسیدگی پزشکی بیانگر رفتار نادرست بوده و می‌تواند بعضا به شکلی از شکنجه، رفتار بی رحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز تبدیل شود که به روشنی تحت قوانین بین المللی حقوق بشر، ممنوع اعلام شده است.