سنای برزیل طرح محاکمه و برکناری رئیس جمهوری را تصویب کرد.رئیس

به گزارش بی بی سی روز پنجشنبه، ۲۳ اردیبهشت (۱۲ مه)، اعضای مجلس سنای برزیل پس از دو روز مذاکره، با اکثریت آرا طرح تعلیق و محاکمه دیلما روسف، رئیس جمهوری، به اتهام تخلف از قوانین مالی این کشور، را تصویب کردند. با این رای، خانم روسف تا زمان انجام محاکمه، از سمت خود معلق می‌شود و میشل تامر، معاون رئیس جمهوری، وظایف او را برعهده خواهد گرفت.