نیکُلا سرکوزی سه شنبه شب ۱۶ فوریه/ ۲۷ بهمن، پس از یک روز بازجوئی در بخش مالی دادسرای پاریس، رسما به تامین غیرقانونی هزینۀ کارزار انتخاباتی خود در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ متهم شد. رئیس جمهوری پیشین فرانسه به دست کاری در حساب‌های مبارزات انتخاباتی خود برای پنهان کردن هزینه های اضافه بر حد نصاب قانونی به میزان ۲۲,۵ میلیون یورو متهم است