• در شرایط کنونی، یکی از خواسته‌های اصلی مردم ایران حق حیات است. شاید، این موضوع به‌قدری آشکار است که بحث کمتری در مورد آن صورت می‌گیرد و وقتی که مطرح می‌شود از نظر بسیاری با مسأله امنیت و جنگ گره می‌خورد. حق حیات، اکنون به یک خواسته عاجل نه فقط برای امروز بلکه فردای ایران نیز بدل گشته است.