اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران گفته است نهادهایی که در دوره تحریم، از وزارت نفت ایران، نفت گرفتند تا بفروشند یک دلار پول فروش آن را به دولت برنگرداندند.
آقای جهانگیری امروز ۲۸ فروردین (۱۶ آوریل) در یک سخنرانی در تهران و در همایش “نفت و اقتصاد دانش‌بنیان” گفته است “در گذشته نهادها و افراد مختلف از سوی وزارت نفت مامور به فروش نفت می‌شدند که من می‌توانم به صراحت بگویم هیچ نهادی که از وزارت نفت، نفت گرفت تا بفروشد حتی یک دلار پول آن را به دولت بر نگرداند.”
معاون اول رئیس جمهور ایران گفته “این روش، روش فروش نفت نیست و بنابراین ما از روز اول گفتیم که فروش نفت با خود وزارت نفت است و هر قدر هم که فشار آوردند بر این موضوع تاکید کردیم