گذ رگا ه یک جُنگ ماهانه است که بیشتر به ادبیات می پردازد

ما مشتاقان و عاشقان ادبیات پارسی، با آنکه زیستگاههایمان در نقاط مختلف این دهکده جهانی است، ولی همه رهروان این “گذرگاه” هستیم. و تلاش می کنیم که در حد بضاعت خود که بسیارمزجات هم هست، آن را برای شما خوانندگان و شما قلم به دستان ِ عاشق، هر ماه آب و جارو کنیم. و آویز های رنگین نور را در گوشه و کنار آن بیاویزیم.آثار شما، منشور های باز تاب ادبیات ما هستند، و بانی استمرار چراغانی این راه عبور خواهند بود، دریغ نکنید.

دست های پر مهر شما را برای همکاری، صمیمانه می فشاریم.

  • استفاده از تمامی مطالب “گذرگاه” با ذکر ماخذ، مجاز است.
  • گذرگاه” عمیقن دگر اندیشی را قبول دارد، و آثار دریافتی را باز تاب می دهد.
  • طبیعی است که، نشر آثار نویسندگان، الزامن نظر “گذرگاه” نیست.

گذرگاه نشریه عشاق است: عاشقان ادبیات، عاشقان آزادی، عاشقان زندگی

تمامی حقوق مربوط است به گذرگاه