گذرگاه اسفند ماه ۱۳۹۳

اسفند ۱۳۹۳

گذرگاه اسفند ماه …..به سوی بهار١٣٩۴….

شماره ١۶٠ در چهاردهین سال انتشار

این شماره گذرگاه، حاصل همت این یاران است
**********************************

دکتر محمد کویر – محمود صفریان – حمد قندهاری – آلبر کامو- شفیعی کدکنی – محمد علی افراشته – حسن رفعت پور – فائو – خالد رسول پور – علیرضا قانع – خسرو باقر پور – بهروز مطلب زاده – مجید قنبری – نیلوفر شید مهر -آرزو پارسائی – عباس محمودیان – میترا محمودی – ابوالفضل محققی – توران رئیسی – قدسی مشهدی – -مهدی رضوی – سمیر تحریری – صفیه ناظر زاده -

===============================

تبریک

اسفند ۱۳۹۳

آمدن بهار که نوروز را بهمراه دارد بر همه ی شما مبارک و میمون باد

چراغ کشان – دکتر محمود کویر

اسفند ۱۳۹۳

ازین زاغ ساران بی‌آب و رنگ
نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ
به ایران و بابل نه کشت و درود
به چرخ زحل برشدی تیره دود
هم آتش بمردی به آتشکده
شدی تیره نوروز و جشن سده
از ایوان شاه جهان کنگره
فتادی به میدان او یکسره
شود خوار هرکس که هست ارجمند
فرومایه را بخت گردد بلند
پراگنده گردد بدی در جهان
گزند آشکارا و خوبی نهان
به هر کشوری در ستمگاره‌ای
پدید آید و زشت پتیاره‌ای
نشان شب تیره آمد پدید
رگ روشنایی بخواهد برید ادامه مطلب

سَلَفچِگان کتاب جدید دکتر محمود صفریان که بزودی منتشر می شود نگاه ” صفیه ناظر زاده ” نویسنده و منتقد به این کتاب.

اسفند ۱۳۹۳

داستان های این کتاب اغلب از چندین صفحه بیشتر است و بنظر می رسد که هر کدام می توانسته است رمان کم برگی بشود.
در این مجموعه هر یک از داستان ها حکایتی است با موضوعی بدیع و جدید، که خواندنی و پر کشش هستند. ادامه مطلب

زنان و مادران کارتن خواب – تحقیق از احمد قندهاری

اسفند ۱۳۹۳

در هشت سال گذشته عمده آمار زنان بی‌خانمان و کارتن‌خواب شهر تهران به زنان سالمند تعلق داشت اما این روز‌ها شاهد حضور زنان جوان هستیم. ادامه مطلب

شکنجه گری – محمود صفریان

اسفند ۱۳۹۳

شکنجه گری، یک شغل است؟
ادامه مطلب